Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

REGULAMIN

EDUTECHNOLOGIES

Obowiązuje od dnia: 11.10.2020

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021

§1.

Definicje

Niniejszy Regulamin nadaje użytym w nim pojęciom następujące definicje:

1. Spółka – EDUTECHNOLOGIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach Dolnych 05-092, przy al. Fryderyka Chopina 108D / 26, posiadająca numer NIP: 1133013628 , numer REGON: 385943418, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000838626, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00zł, będąca właścicielem i administratorem serwisu internetowego matma na luzie dostępnego pod adresem internetowym https://matmanaluzie.pl oraz https://matmanaluzie.sklep.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto w Serwisie, dokonując wcześniej zakupu Książki matma na luzie dla klas 7-8 lub matma na luzie dla klasy 5-6 lub matma na luzie dla klasy 4.

3. Odbiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pobrała Aplikację pozwalającą na korzystanie z podstawowych Usług Serwisu bez dostępu do funkcjonalności płatnych.

4. Książka – Podręcznik do matematyki autorstwa EduTechnologies, którego częścią składową jest kod aktywacyjny pozwalający na korzystanie z pełni Usług przez Użytkownika.

5. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://matmanaluzie.pl oraz https://matmanaluzie.sklep.pl, którego właścicielem i administratorem jest Spółka. Integralną część składową Serwisu stanowi aplikacja mobilna (dalej także „Aplikacja”), umożliwiająca korzystanie z Usług.

6. Usługa / Usługi – ogół usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, umożliwienie zakupu Książki do nauki matematyki oraz umożliwienie uzyskania dostępu do Aplikacji.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

8. Polityka prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest [https://mathapp.dkonto.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf].

9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

2

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Konto - wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, która pozwala na pełne korzystanie z Usług przez Użytkownika.

11. Umowa - porozumienie zawierane pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, a którego postanowienia określa Regulamin.

§2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług.

4. Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom, a informacja o tego rodzaju dodatkowych postanowieniach zostanie przekazana w związku z właściwymi Usługami. Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem i będą stanowić część Regulaminu na potrzeby konkretnych Usług. W przypadku sprzeczności postanowień w odniesieniu do przedmiotowych Usług postanowienia dodatkowe mają znaczenie nadrzędne względem niniejszego Regulaminu

4. Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: [https://mathapp.dkonto.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf] stanowi uzupełnienie Regulaminu.

5. W celu korzystania z Usług z poziomu Serwisu po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne konto poczty elektronicznej (email);

b) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa oraz włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

6. W celu korzystania z Usług z poziomu Aplikacji po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie mobilne działające w ramach systemu operacyjnego Android lub iOS;

b) dostęp do Internetu;

c) dostęp do odpowiednio sklepu Google Play lub App Store;

d) System: Android 5.1 lub nowszy, iOS 11.0 lub nowszy;

e) Pamięć RAM: minimum 2 GB;

3

f) CPU arm64 dla iOS, armv7a lub arm64-v8a dla Android;

g) Rozmiar aplikacji: ok 80 MB;

h) Aparat tylny w urządzeniu mobilnym: min. 13 Mpx, przysłona f/1.9 lub większa (np. f/1.8, f/1.7).

7. Korzystanie z Serwisu w zakresie, który jest udostępniony za darmo, jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

8. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.

9. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Spółki. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu z pominięciem Spółki.

§3.

Status Użytkownika i Odbiorcy

1. Z zastrzeżeniem ustępów 2. i 3. Niniejszego paragrafu, Użytkownikami lub Odbiorcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Jeżeli Użytkownik lub Odbiorca jest pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika lub Odbiorcę prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika lub Odbiorcę prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika lub Odbiorcę z Usług.

3. Opiekun prawny Użytkownika lub Odbiorcy, który jest między 13 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Spółki przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

4. Aby w pełni korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć aktywne Konto. W tym celu dopełnia on procedury rejestracji za pośrednictwem Serwisu, poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności oraz podanie swoich danych.

5. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.

4

6. Utworzenie Konta możliwe jest poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu.

7. Serwis może wysyłać aktywnym Użytkownikom wiadomości email dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.

8. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając podanie pisemnie na adres al. F. Chopina 108D/26, 05-092, Łomianki Dolne lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a więc tym samym Użytkownik rezygnuje z Usług oraz traci wszelkie uzyskane w ramach Konta materiały.

9. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że podmiot nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Spółkę. Konto jest niezbywalne i nieprzenoszalne.

10. Użytkownik jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego Konta w ramach Serwisu.

11. Usunięcie Konta przez Użytkownika pozostaje bez wpływu dla jego ewentualnej odpowiedzialności względem Spółki za dokonane w ramach Serwisu działania zabronione na mocy Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

12. W ramach Serwisu w szczególności zabronione jest:

a) duplikowanie Serwisu lub jego elementów w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;

b) ingerowanie w kod źródłowy Serwisu oraz jego elementów w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;

13. Naruszanie zasad określonych w Regulaminie przez Użytkownika lub Odbiorcę może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do Serwisu, jak również permanentnego usunięcia Konta Użytkownika.

§4.

Usługi

1. Główną funkcjonalnością Usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości kształcenia się w zakresie wiedzy matematycznej na poziomie klas 7 – 8 lub klas 5 - 6 lub klasy 4 szkoły podstawowej. 2. Spółka nie odpowiada za konsekwencje związane z niewłaściwym korzystaniem z Usług, w tym w szczególności za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 3. Spółka może w przyszłości dowolnie rozbudowywać Usługi oraz tworzyć nowe. Zaktualizowane lub nowe Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom Regulaminu, o których Użytkownicy oraz Odbiorcy będą informowani przed ich wejściem w życie.

5

4. Spółka, bez zmiany Regulaminu, ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić odpłatność świadczenia wybranych Usług. Dostęp do ww. Usług zostanie wówczas uzależniony od dokonania płatności wedle przyjętego przez Spółkę modelu (np. model subskrypcyjny / płatność jednorazowa) oraz zgodnie z cennikiem. 5. W przypadku wprowadzenia odpłatności Usług, o której mowa w ustępie 4. powyżej, dotychczasowi Użytkownicy i Odbiorcy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz informacją o szczegółach dalszego świadczenia Usług. 6. Użytkownicy uzyskują dostęp do pełni Usług w wyniku rejestracji Konta oraz zakupu Książki, poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego w Aplikacji, który otrzymują wraz z Książką. 7. Odbiorcy mogą korzystać z Usług w ograniczonym zakresie, mając dostęp wyłącznie do bezpłatnych funkcji Aplikacji.

§5.

Proces składania zamówienia

1. Cena dostępu do pełnego zakresu usług w tym zakupu Książki jest wskazana na stronie https://matmanaluzie.pl i wyrażona w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto (z uwzględnionym podatkiem VAT) i nie zawiera kosztów przesyłki. 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena widoczna na stronie https://matmanaluzie.sklep.pl w momencie składania zamówienia. 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA. 4. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę Książki. 5. Użytkownik składając zamówienie, wybiera pakiet z Książką za pomocą kliknięcia w ikonę „Zamawiam”, a następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

6. Dostępne formy płatności:

5. Użytkownik dysponujący kodem rabatowym, ma prawo skorzystania z niego w procesie składania zamówienia co jest równoznaczne z uzyskaniem rabatu. Stosowne postanowienia regulujące politykę

6

rabatową Spółki są zawarte w Polityce Rabatowej (link: https://mathapp.dkonto.pl/dokumenty/polityka-rabatowa.pdf) i mogą być modyfikowane przez Spółkę.

6. W trakcie składania zamówienia Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

7. Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży.

9. Po złożeniu zamówienia Spółka przesyła Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikające z błędnie podanych przez Użytkownika danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§6.

Prawa autorskie

1. Serwis, wszystkie jego elementy składowe w tym w szczególności kod źródłowy oraz użyte grafiki jak i Aplikacja stanowią jako utwory przedmiot prawa autorskiego, do którego wyłączne i pełne prawa majątkowe posiada Spółka.

2. Spółka umożliwiając Użytkownikowi oraz Odbiorcy korzystanie z Serwisu, udziela wyżej wymienionym licencji ograniczonej terytorialnie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ograniczonej czasowo do momentu posiadania zainstalowanej Aplikacji wraz z dostępem do Usług na korzystanie z Usług wyłącznie celem edukacji i wyłącznie w ramach użytku prywatnego. Zakres dostępu do Usług (zakres przedmiotowy licencji) oraz ewentualna odpłatność, jest uzależniona od statusu Użytkownika / Odbiorcy.

3. Książka jako utwór podlega przepisom prawa autorskiego, a tym samym niedozwolone jest wykorzystanie go w całości lub we fragmentach w celach komercyjnych lub innych, na które wyraźnej uprzedniej zgody nie wyraziła Spółka.

4. Wszelkie zadania, ćwiczenia oraz inne elementy będące treścią składową Usług podlegają prawu autorskiemu, a posiadaczem pełni praw autorskich majątkowych do ww. utworu lub utworów jest Spółka.

5. Spółka ma prawo w dowolnym momencie zmieniać treść świadczonych w ramach Aplikacji Usług w tym w szczególności dodawać, zmieniać lub usuwać materiały edukacyjne.

§7.

Odpowiedzialność

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Użytkownika lub Odbiorcy, w ramach następujących okoliczności:

a) naruszenia przez Użytkownika lub Odbiorcę postanowień niniejszego Regulaminu,

b) udostepnienia przez Użytkownika lub Odbiorcę danych logowania do Konta osobom trzecim,

c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.

2. Spółka nie jest odpowiedzialna za treść oraz skutki reklam wyświetlanych w ramach Serwisu.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu oraz inne kłopoty techniczne będące efektem działania siły wyższej.

§8.

Postanowienia szczególne

1. Do Użytkowników oraz Odbiorców, niebędących konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu uregulowane w niniejszym paragrafie. Nie obowiązują one w relacjach z konsumentami.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub Odbiorcy za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

3. Spory powstałe między Użytkownikiem lub Odbiorcą niebędącym konsumentem a Spółką, rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

4. Spółka może usunąć Konto Użytkownika lub Odbiorcy w razie jakiegokolwiek naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

§9.

Reklamacje

1. Użytkownik lub Odbiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika lub Odbiorcę oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa na adres siedziby Spółki: al. F. Chopina 108D/26, 05-092, Łomianki Dolne, jak również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@edutechnologies.eu.

2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

3. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, chyba że Użytkownik lub Odbiorca nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych

8

umożliwiających identyfikację Użytkownika lub Odbiorcy. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik lub Odbiorca dostarczył Spółce brakujące informacje.

4. Odpowiedź na reklamację Spółka kieruje na adres wskazany przez Użytkownika lub Odbiorcę w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

5. Reklamowana w szczególności może być Książka, jeżeli dostarczony egzemplarz Książki posiada błędy druku lub fizyczne uszkodzenia.

§10.

Błędy w działaniu Serwisu

1. W przypadku problemów z działaniem Serwisu lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług, Użytkownik lub Odbiorca powinien skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres: kontakt@edutechnologies.eu.

2. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w ramach Serwisu, Użytkownik lub Odbiorca powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Spółka mogła niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

§11.

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik lub Odbiorca, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy zawartej ze Spółką – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik lub Odbiorca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W przypadku Użytkowników, którzy zakupili Książkę, termin wynosi 14 dni od odbioru Książki.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot przedmiotu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób wysyłki inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów wysyłki przedmiotu do odstępującego, przekraczających koszty zwykłego (najtańszego) sposobu dostarczenia.

4. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.

5. Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu związane z dostawą przedmiotu Spółce w tym koszt wysyłki przedmiotu Spółce.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata, datę zawarcia umowy/odbioru przedmiotu, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Spółką, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane.

7. Odstępując od umowy można skorzystać z formularza przygotowanego przez Spółkę (link), choć nie ma takiego obowiązku.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej na adres: al. F. Chopina 108D/26, 05-092, Łomianki Dolne albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@edutechnologies.eu. 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§12.

Zmiana Regulaminu

1. Spółka może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Spółki lub formy działalności Spółki) lub technicznych lub w związku z rozwojem Usług. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

2. Użytkownicy oraz Odbiorcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik lub Odbiorca, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik lub Odbiorca, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

3. Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

§13.

Rozwiązywanie sporów

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

§14.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w tym kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.